Warunki

Produkty

Poniższe warunki regulują korzystanie z Serwisu i zawierają wyłączenia odpowiedzialności, w tym również odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Prosimy o ich dokładne przeczytanie przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Po rozpoczęciu korzystania z Serwisu będą Państwo prawnie związani niniejszym warunkami, bez względu na to, czy zdecydują się Państwo je przeczytać. Korzystanie z niniejszego Serwisu uznawane będzie za równoznaczne z przeczytaniem, zrozumieniem i akceptacją niniejszych warunków tak samo, jak gdyby podpisali Państwo wydrukowaną wersję dokumentu. Ponadto, niniejsze warunki będą obowiązywać zawsze, gdy będą Państwo korzystać z niniejszego Serwisu. Jeśli nie akceptują Państwo niniejszych warunków, proszę nie korzystać z Serwisu.

1. Niniejszy serwis MeteoGroup („Serwis”) stanowi własność MeteoGroup Ltd. (spółki zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii), 292 Vauxhall Bridge Road, London SW1V 1AE („MG”), która jest jednocześnie administratorem Serwisu.  „MeteoGroup” oznacza MG (lub jej spółkę dominującą) i każdą spółkę zależną MG (lub jej spółkę dominującą), w każdym czasie.

2. Prawa autorskie (w tym prawa do baz danych) oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej („Prawa Własności Intelektualnej”) do: (i) usług udostępnionych Państwu za pośrednictwem Serwisu, w tym, między innymi, całe oprogramowanie wykorzystywane w ramach takich usług i/lub stanowiące część takich usług („Usługi”), a także (ii) cała treść pojawiająca się w Serwisie lub udostępniona Państwu w ramach Serwisu, w tym, między innymi, dane meteorologiczne, fotografie, grafiki, obrazy, podpisy dołączone do fotografii, grafik i obrazów oraz inne treści w formie tekstowej („Treść”), a także sposób prezentacji Treści czy sposób pojawiania się Treści lub jej udostępniania Państwu za pośrednictwem Serwisu stanowią własność MG lub jej licencjodawców, a wszystkie prawa są zastrzeżone. Wszystkie nazwy, obrazy i/lub logo znajdujące się w Serwisie, które identyfikują MG, MeteoGroup lub dowolną spółkę MeteoGroup lub inne osoby trzecie i/lub ich produkty i usługi stanowią zastrzeżone znaki MG, spółek MeteoGroup i/lub takich osób trzecich, w zależności od tego, co może mieć zastosowanie. Postanowienia niniejszych warunków nie będą interpretowane jako udzielenie dowolnej spółce MeteoGroup czy osobie trzeciej jakiejkolwiek licencji czy prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego czy patentu MG.

3. Usługi i Treść przeznaczone są wyłącznie do Państwa osobistego użytku.

4. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w ustępie 3 powyżej, Usługi i Treść nie mogą być wykorzystywane ani przechowywane w jakimkolwiek celu, powielane ani rozpowszechniane, z wyjątkiem wyraźnej pisemnej zgody MG i z zastrzeżeniem warunków narzuconych przez MG w zakresie takiego wykorzystania, w tym, między innymi, zapewnienia MG wcześniejszego pisemnego powiadomienia o zamierzonym wykorzystaniu Treści (wraz z wszelkimi innymi informacjami odnośnie takiego wykorzystania, których MG może z uzasadnionych przyczyn wymagać) oraz dokonania na rzecz MG zapłaty z tytułu odnośnych praw autorskich i/lub opłat z tytułu korzystania.  Ponadto, nie mogą Państwo, bez wyraźnej pisemnej zgody MG: (i) umieszczać jakichkolwiek linków na innej stronie internetowej lub w innym serwisie internetowym do całego Serwisu czy dowolnej jego części, Usług czy Treści, z wyjątkiem linku na innej stronie internetowej/w innym serwisie internetowym do strony głównej Serwisu, ani ii) zmieniać, edytować, umieszczać w ramkach ani modyfikować (w zależności od tego, co może mieć zastosowanie) całego Serwisu czy dowolnej jego części, Usług czy Treści.

5. Pomimo dokładania wszelkich starań, aby zagwarantować dostępność i dokładność Usług i Treści, MG nie gwarantuje dostępności Usług i Treści ani tego, że Usługi czy Treść będą wolne od błędów. Ponadto MG nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Usług czy jakiejkolwiek Treści ani za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku takiego wykorzystania (z wyjątkiem bezpośrednich strat poniesionych przez Państwa w zakresie wynikającym z zaniedbania czy rozmyślnego naruszenia MG), w najszerszym możliwym zakresie, w którym MG może wyłączyć czy ograniczyć taką odpowiedzialność na mocy prawa. W każdym przypadku, MG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie, zakłócenia, opóźnienia czy inne zdarzenia o podobnym charakterze, wynikające z okoliczności pozostających poza kontrolą MG.

6. Państwo potwierdzają, że Prawa Własności Intelektualnej do określonego oprogramowania, usług i innych informacji będących częścią, odpowiednio, Usług i Treści stanowią własność osób trzecich, a ponadto zgadzają się Państwo przestrzegać wszelkich ograniczeń nałożonych przez osoby trzecie oraz upewnić się, jeżeli ma to zastosowanie, że porozumienia dotyczące praw autorskich i/lub inne porozumienia będą zawierane bezpośrednio z takimi osobami trzecimi.

7. Serwis może zawierać linki do różnych stron internetowych, które są administrowane przez osoby trzecie, nad którymi MG nie ma kontroli.  Z tego względu MG nie składa żadnych deklaracji – i nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności – w odniesieniu do treści, produktów czy usług dostępnych za pośrednictwem takich stron internetowych czy działalności takich osób trzecich. Wszelkie transakcje z reklamodawcami i dostawcami, z którymi skontaktowali się Państwo korzystając z Serwisu realizowane są całkowicie na Państwa własne ryzyko.

8. Licencja udzielona Państwu przez MG w zakresie korzystania z Serwisu, Usług i/lub Treści wygaśnie w przypadku naruszenia dowolnego z niniejszych warunków.

9. Z wyjątkiem świadomego wprowadzenie w błąd przed zawarciem umowy, niniejsze warunki stanowią całą umowę pomiędzy Państwem a MG w odniesieniu do korzystania z Serwisu, Usług i Treści oraz polegają prawu angielskiemu. Zgadzają się Państwo podporządkować jurysdykcji sądów angielskich.